Năm Thánh Thể
Đoàn sẽ có giờ Viếng Thánh Thể mỗi chiều thứ Sáu từ 7PM-8PM. Đây là danh sách quí trưởng phụ trách các giờ chầu trong năm.